Pályázati felhívás

 

A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a

 

 

Miskolci Szakképzési Centrum

Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája

3540 Mezőcsát, Kossuth L u. 12.

büfé alapterület: 9 m2

bérbe vehető: szerződés megkötését követően

 

 

büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint.

 

 

I. A pályázat tárgya:

 

1.            Miskolci Szakképzési Centrum fent nevezett tagintézményében az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.

 

2.            A Miskolci Szakképzési Centrum. az I. pontban meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tagintézmények fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségének bérbe adására.

 

3.            A nyertes pályázónak kell a tagintézményben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni a tagintézmény-vezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

 

 

4.         A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:

 

5.            A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:

 

6.                  Az elbírálás – maximálisan 100 pontos érték - értékelési szempontjai és súlyarányuk:

·         20 pont: tagintézményi (ide értve a jogelődöt is) referencia

·         20 pont: tagintézmény írásbeli támogató nyilatkozata

·         10 pont: egyéb intézményi referencia

·           5 pont: 1-3 év büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt

·           5 pont: 3 év feletti büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt

 

Az azonos pontszámot elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.

 

7.                  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a tulajdonos által kialakított feltételrendszernek, valamint ha a nyertes pályázó pontszáma az 50 pontot nem éri el. A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel 2019. június 15-i lejárati időig köt szerződést a büfé üzemeltetésére.

 

8.                  A nyertes pályázónak havi bérleti díjat és közüzemi költséget kell fizetni a büfé helyiségének használatáért.

 

9.                  A havi bérleti díjat és a közüzemi költséget a Miskolci Szakképzési Centrum számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy az nem tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét. (Alap bérleti díj + rezsi díj)

 

10.              Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani. Bérleti díj fizetésének kötelezettsége csak szeptember 1-től június 15-ig tartó időszakban (9,5 hónap) – az öszi-, téli-, és tavaszi szünetek kivételével - áll fenn. A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre.

 

11.              A pályázaton való részvétel ingyenes.

 

12.              A pályázatot eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani.

 

13.              A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: több tagintézmény büfé helyiségére benyújtott pályázat.

 

14.              A büfé üzemeltetése csak a szükséges engedélyek, okiratok megléte esetén kezdhető meg, melyekről a szerződéshez fénymásolat csatolása szükséges.

 

 

 

 

15.              A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.  12. óra

 

 

A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT”

 

 

16.              A pályázat benyújtásának helye: Miskolci Szakképzési Centrum titkárság

3525 Miskolc Széchenyi István utca 103.

 

 

 

 

A büféhelyiség megtekintésére a tagintézmények képviselői előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosítanak, akiktől további információ is kérhető a helyszínen.

A pályázattal kapcsolatban információt adó személy: Suba Imre közbeszerzési szakügyintéző

Elérhetőség: 46/796-025

E-mail: suba @ miskolci-szc.hu

 

 

II. A részvétel feltételei:

 

1. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

-         A pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét;

-         A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;

-         Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától számított 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;

-         Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;

-         Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;

-         Nyilatkozatot/dokumentum másolatot a HACCP kibővített rendszerének való megfelelésről;

-         A bérleti díjon felül vállalt egyéb kötelezettségek (büfé kialakítása, felszerelése);

-         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az államháztartás felé fennálló köztartozása. A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.

 

 

III. Érvényességi feltételek:

 

Érvénytelen a pályázat, ha:

-         nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,

-         ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,

-         ha hiányos,

-         ha a 6. pont szerinti értékelés során az 50 pontot nem érte el.

 

 

 

IV. Kizárási okok

 

1. Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelőző egy évben a Miskolci SZC tagintézményeiben üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.

 

2. Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy hamis nyilatkozatot tett.

 

Hiánypótlására kizárólag a szerződéshez szükséges engedélyek vonatkozásában van mód!

 

 

Eredményhirdetés: 2019. március 18.

 

 

 

                                                                                     Tátrai István József

                                                                                                                 főigazgató